TRESS' visjon

TRESS ønsker å være kundens foretrukne leverandør og den mest attraktive arbeidsplassen i bransjen. TRESS ønsker å være et verdibasert og innovativt selskap som lever etter sin originalitet og en sterk arbeidskultur. TRESS ønsker å utvikle og selge kvalitetsprodukter og tjenester som fremmer en bevegelseskultur. Fokus vil være på solidaritet, lykke, helse og opplevelser. TRESS ønsker å jobbe aktivt og fokusert på miljø og kvalitet.

For å oppfylle vår visjon og hele tiden være ledende innen vårt felt, er det svært viktig for oss at vi alltid kan garantere 100% for produktene vi kjøper og selger.

Med denne CoC ønsker vi å gjøre det klart hvilke betingelser vi forventer at våre leverandører skal gjøre sitt ytterste for å oppfylle. Vi krever også at våre leverandører stiller lignende krav til sine potensielle underleverandører. Åpenhet i forsyningskjeden er nødvendig for å sikre overholdelse av denne retningslinjen. For å følge opp dette kan TRESS gjennomføre spesifikk overvåking av leverandører; be om dokumentasjon, gjennomføre revisjoner, gjennomgå og godkjenne handlingsplaner og overvåke gjennomføringen av dem. Leverandører oppfordres til å forholde seg til innholdet i denne CoC og sikre at den implementeres i deres egen virksomhet og i forsyningskjeden.
Dersom en leverandør ikke overholder våre etiske retningslinjer, vil vi diskutere hvilke tiltak vi vil iverksette mot vår leverandør.

Vi forventer at leverandører bekrefter at landet der produksjonen finner sted, har tiltrådt FNs barnekonvensjon (barnekonvensjonen trådte i kraft 2. september 1990) og at leverandørene gjør sitt ytterste å overholde denne konvensjonen.
Denne Code of Conduct refererer til internasjonale konvensjoner som Verdenserklæringen om menneskerettigheter, konvensjoner og anbefalinger fra Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) som er relevante for å forbedre arbeidsforhold og andre internasjonale menneskerettighet- og arbeidsstandarder samt internasjonal arbeidsrett.
ILO -konvensjonen og barnekonvensjonen er svært relevante, men med denne Code of Conduct har TRESS et spesielt fokus i ILO -konvensjon nr. 29; 87; 98; 100; 105; 111; 138 og 182. I FNs konvensjon om barnets rettigheter er artikkel 29 spesielt fokusert.

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx (FN - Convention on the Rights of the Child)

http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm (ILO - Conventions and Recommendations)

TRESS’ Code of Conduct er blant annet inspirert av standarden SA8000: 2014. Gi oss gjerne beskjed hvis din bedrift allerede er sertifisert i henhold til AS 8000: 2014 eller lignende.

Code of Conduct tar for seg følgende emner:

 • Barnearbeid
 • Tvangsarbeid
 • Foreningsfrihet og rett til kollektive forhandlinger
 • Diskriminering
 • Arbeidstid
 • Lønn
 • HMS
 • Miljø
 • Bruk av kjemikalier

Barnearbeid:

Barnearbeid defineres som ansettelse av et barn under en gitt alder bestemt av lov eller sedvane. Enhver person under 15 år, med mindre minimumsalderen for arbeid eller obligatorisk skolegang er høyere etter lokal lov, i så fall gjelder den fastsatte høyere alderen på den lokaliteten.

Ung arbeidstaker:

Enhver arbeider under 18 år, men over et barns alder, som definert ovenfor.

Leverandører av Tress skal ikke engasjere seg i eller støtte bruk av barnearbeid. Leverandører av TRESS må effektivt kommunisere med personell og andre interesserte parter om skriftlige retningslinjer og prosedyrer for utbedring av barnearbeid.
TRESS’ leverandører kan ansette unge arbeidstakere. Dersom den unge arbeidstakeren er underlagt lov om grunnskoleopplæring, kan arbeid kun foregå utenom skoletid.

Ikke under noen omstendigheter skal en ung arbeidstakers skole-, arbeids- og transporttid overstige 8 timer om dagen. Unge arbeidstakere skal ikke jobbe natt.

Leverandører av Tress skal ikke utsette barn eller unge arbeidstakere for situasjoner - på eller utenfor arbeidsplassen - som er farlige eller utrygge for deres fysiske og psykiske helse og utvikling.

Tvangsarbeid:

TRESS’ leverandører skal ikke engasjere seg i eller støtte bruk av tvangsarbeid, og skal ikke kreve at ansatte betaler et «innskudd» til TRESS’ leverandør ved ansettelsen.

TRESS’ leverandører skal ikke holde tilbake deler av ansattes lønn, fordeler, eiendom eller dokumenter for å tvinge de ansatte til å fortsette arbeidet.
Leverandører skal påse at ingen ansettelsesavgifter eller kostnader bæres helt eller delvis av arbeidstakeren.

Leverandører må ikke engasjere seg i eller støtte menneskehandel.
Alt arbeid skal være frivillig og personalet skal ha rett til å forlate arbeidsplassen etter endt arbeidsdag, samt stå fritt til å avslutte ansettelsen, forutsatt at de gir leverandøren en rimelig begrunnelse.

Foreningsfrihet og rett til kollektive forhandlinger:

Alle arbeidstakere har rett til å danne, delta i og organisere fagforening (-er) etter eget valg og å forhandle samlet på deres vegne med TRESS’ leverandør. TRESS’ leverandør skal respektere denne retten og informere sine ansatte om at de står fritt til å melde seg inn i en arbeiderorganisasjon uten at det får negative konsekvenser.

TRESS’ leverandør skal ikke på noen måte forstyrre etableringen, funksjonen eller administrasjonen av arbeiderorganisasjon (-er) eller kollektive forhandlinger.

I situasjoner der retten til foreningsfrihet og kollektive forhandlinger er begrenset ved lov, må leverandøren la arbeidstakere fritt velge sine egne representanter.

TRESS’ leverandør skal sørge for at fagforeningsmedlemmer, arbeidstakerrepresentanter og andre ansatte som er involvert i organisering av ansatte ikke blir utsatt for diskriminering, trakassering, trusler eller gjengjeldelse for å være fagforeningsmedlemmer, representanter for ansatte eller engasjert i organisering av ansatte.

Diskriminering:

TRESS’ leverandører skal ikke engasjere seg i eller støtte diskriminering ved ansettelse, godtgjørelse, tilgang til utdanning, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering basert på rase, nasjonal, territoriell eller sosial opprinnelse, kaste, fødsel, religion, funksjonshemming, kjønn, seksuell legning, familieansvar, sivilstand, foreningsmedlemskap, politiske meninger, alder eller andre forhold som kan føre til diskriminering.

TRESS’ leverandører skal ikke under noen omstendigheter utsette ansatte for graviditets- eller jomfruelighetstester.

Arbeidstid:

Leverandører skal overholde gjeldende lover, kollektive forhandlinger (der det er aktuelt) og industristandarder for arbeidstid, pauser og helligdager. Den normale arbeidsuken (ikke overtid) skal defineres ved lov, men må ikke overstige 48 timer.

Ansatte skal ha minst én fridag etter hver sjette arbeidsdag. Unntak fra denne regelen gjelder bare når begge følgende vilkår gjelder:

 1. a) nasjonal lov tillater arbeidstid som overstiger denne grensen. Og;
 2. b) en fritt forhandlet tariffavtale er i kraft som tillater arbeidstid i gjennomsnitt, inkludert passende hvileperioder.

Alt overtidsarbeid skal være frivillig, unntatt som angitt under, skal ikke overstige 12 timer per uke og skal ikke skje regelmessig.

I tilfeller der overtidsarbeid er nødvendig for å imøtekomme kortsiktige forretningskrav og TRESS’ leverandør er part i en fritt forhandlet tariffavtale som representerer en betydelig del av sin arbeidsstyrke, kan TRESS’ leverandør kreve slikt overtidsarbeid i samsvar med slik avtale. Avtalen må oppfylle de andre kravene i dette avsnittet.

Lønn:

TRESS’ leverandører skal sikre at lønn for en normal arbeidsuke (ikke inkludert overtidsarbeid) alltid oppfyller minimums lovlige eller industrielle minstestandarder eller kollektive avtaler (hvis aktuelt). Lønnen må være tilstrekkelig til å dekke de grunnleggende behovene til den ansatte og gi en viss skjønnsmessig inntekt. Leverandøren kan ikke trekke lønn for disiplinære formål. Unntak fra denne regelen gjelder bare når følgende betingelser er oppfylt:

 1. a) reduksjon i lønn for disiplinære formål er tillatt av nasjonal lov
 2. b) hvis en fritt forhandlet tariffavtale er i kraft, og tillater denne praksisen.

TRESS’ leverandører skal sørge for at ansattes lønns- og ytelsessammensetning er detaljert og tydelig, og skriftlig informert om regelmessig for hver lønnsperiode. TRESS’ leverandører skal lovlig gjøre alle lønninger og tjenester tilgjengelige på en måte som er praktisk for ansatte, men under ingen omstendigheter i forsinkede eller begrensede former; som for eksempel kuponger eller lignende.

All overtid avregnes med en sats som er definert i nasjonal lov eller ved tariffavtale. I land der overtidsbetaling ikke er regulert eller det ikke er tariffavtale, skal ansatte kompenseres for overtid med organisasjonens sats eller med en sats som tilsvarer gjeldende industristandarder.

TRESS’ leverandører skal ikke bruke kontaktordninger som omhandler ulønnet arbeidskraft, kortsiktige kontrakter og/eller falske lærlingplasser eller andre ordninger for å unngå å oppfylle sine forpliktelser overfor ansatte i samsvar med gjeldende lover og forskrifter vedrørende arbeid og sosial sikkerhet.

HMS:

TRESS’ leverandører skal sørge for et trygt og sunt arbeidsmiljø, og treffe effektive tiltak for å forhindre potensielle helseskader, arbeidsulykker eller sykdom som følge av arbeidet.

Leverandører skal vurdere alle risikoene på arbeidsplassen for nye, vordende og ammende mødre. Inkludert de risikoer som skyldes deres arbeidsaktivitet, for å sikre at alle rimelige skritt blir tatt for å eliminere eller redusere risiko for helse og sikkerhet.

Der fare gjenstår, etter effektiv minimering eller eliminering av årsakene til alle farer i arbeidsmiljøet, skal TRESS’ leverandører for egen regning gi personalet passende personlig verneutstyr etter behov. Ved yrkesskade skal leverandøren kunne gi førstehjelp og hjelpe ansatte med å få medisinsk oppfølging.

TRESS’ leverandører skal regelmessig tilby opplæring i helse og sikkerhet, inkludert opplæring på stedet og, om nødvendig, arbeidsspesifikk opplæring. Opplæringen må også gjentas for nye eller omdisponerte ansatte hvor hendelser har oppstått og når endringer i teknologi og/eller introduksjon av nye maskiner utgjør fare for helse og sikkerhet.

TRESS’ leverandører skal sikre tilgang til rent drikkevann, trygge og rene spise- og hvileplasser samt rene og trygge områder for matlaging og oppbevaring av mat.

TRESS’ leverandører skal treffe alle hensiktsmessige tiltak innen sin påvirkningssfære for å sikre stabiliteten og sikkerheten til utstyret og bygningene de bruker, inkludert boliger for ansatte, når de tilbys av arbeidsgiveren, og for å beskytte mot enhver forutsigbar nødssituasjon. Forretningspartnere skal respektere arbeidstakernes rett til å forlate lokalene ved overhengende fare uten å søke tillatelse.

Miljø:

TRESS’ leverandører skal ta de nødvendige tiltak som trengs for å unngå miljøforringelse og må handle i samsvar med de beste prinsippene for å begrense miljøskader.

Leverandører skal kontinuerlig jobbe for å forbedre miljøytelsen og vil alltid prøve å bruke de beste metodene for å unngå luft-, vann- og jordforurensning. Leverandører skal kontinuerlig strebe etter å redusere forbruket av ressurser som strøm, vann og drivstoff.

Bruk av kjemikalier:

For å sikre at vi alltid er kundens foretrukne leverandør må vi sørge for at kjemikalier som er begrenset i EU ikke brukes under produksjon.

Vi har utarbeidet et skriv kalt «Krav til TRESS’ leverandører» som sendes til selskapet sammen med vår Code of Conduct.
For ytterligere dokumentasjon av bruk av kjemikalier, må leverandøren fylle ut dokumentet og returnere det til TRESS sammen med en signert CoC.